HACCP Certificering

Minimaliseren van risico op besmetting

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Koelhuis Dronten beschikt ook over een HACCP certificaat en voldoet dus aan de eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidsysteem. Een bij HACCP aangesloten certificatie-instelling stelt door middel van een audit vast of een organisatie aan de eisen voldoet en geeft na een positief oordeel het HACCP certificaat uit.

Elke bedrijf dat zich bezighoudt met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen is daarmee verplicht alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit beheersproces, uitgaande van de Europese Unie, moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. Hieruit voortvloeiend is bijvoorbeeld het voortdurend bewaken en registreren van koel- en vriescellen een verplichting geworden. HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat gebaseerd is op 7 principes. Bedrijven moeten dit systeem naar eigen inzicht toespitsen op hun eigen situatie.

 

De 7 kernpunten van een HACCP-systeem:

• Inventarisatie alle potentiële gevaren;

• Kritische beheerspunten (CCP's) vaststellen; de punten in het proces waar het risico kan  
  worden voorkomen of beperkt;

• Per CCP de kritieke grenzen aangeven;

• Vaststellen hoe de CCP's bewaakt ofwel ‘gemonitord’ worden;

• Per CCP de correctieve acties vastleggen die moeten leiden tot herstel van de veiligheid;

• Verificatie toepassen; een periodieke check om na te gaan of de HACCP-aanpak goed
  werkt;

• Documenteren en registreren; vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.